Εγγύηση Εμπορευμάτων


 

Όλα τα εμπορεύματα έχουν εγγύηση ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, η ‘επιχείρηση’ ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης θα επισκευάσουν στις εγκαταστάσεις τους το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας.

Πότε δεν ισχύει η εγγύηση:

 • Κακή, πλημμελή συντήρηση
   
 • Κακή σύνδεση / συνδεσμολογία, σύνδεση χωρίς γείωση
   
 • Τυχαία καταστροφή, αμέλεια ή άγνοια, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, διάβρωση ή βλάβη κατά την μεταφορά
   
 • Αν έχει γίνει μετατροπή ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο
   
 • Δεν καλύπτονται γυάλινα ή ελαστικά μέρη, λαμπτήρες, λυχνίες, φίλτρα, αντιστάσεις και μοτέρ.
   
 • Δεν καλύπτονται τα ηλεκτρονικά μέρη των συσκευών εφόσον η βλάβη οφείλεται σε αυξομειώσεις τάσεως δικτύου
   
 • Η εγγύηση ισχύει από την ημέρα που το προϊόν πουλήθηκε ως καινούργιο και μόνο για τον αρχικό αγοραστή.
   
 • Η αποκατάσταση, τροποποίηση ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης δεν έχει ως αποτέλεσμα       την παράταση της αρχικής διάρκειας της συμβατικής εγγύησης.
   
 • Η αδικαιολόγητη επίσκεψη τεχνικού χρεώνεται, ακόμα και όταν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση.
   
 • Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες
   
 • Αν μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο αγοραστής δεν προσέλθει να την παραλάβει εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος         του ενός (1) μήνα, τότε η ‘επιχείρηση’:
  • δε φέρει καμία ευθύνη για τυχαία, ολική ή μερική, καταστροφή της συσκευής
    
  • προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου για έξοδα φύλαξης
    
  • θεωρεί τη συσκευή αζήτητη μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της επισκευής